Medisinfri døgnbehandling

Medisinfritt tilbud ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

Fra 01.01.17 er to av behandlingsplassene på Seksjon døgn, Lovisenberg DPS forbeholdt medikamentfritt behandlingstilbud. Pasienter med psykoselidelser og bipolare lidelser er prioritert. Det kan henvises fra fastleger og spesialisthelsetjenesten med bestilling om nedtrapping av medisiner, medisinjustering eller medikamentfritt behandlingstilbud.

Reportasje på erfaringskompetanse.no

Medisinfritt tilbud ved Sykehuset Telemark

Fra nyttår blir det etablert et døgnbehandlingstilbud for pasienter som ønsker medisinfri behandling. Det nye tilbudet vil bli etablert både i Porsgrunn og Seljord– Målgruppen for det nye tilbudet er pasienter med psykoselidelser eller alvorlige stemningslidelser som depresjoner eller bipolare lidelser.

.

Medisinfritt behandlingstilbud ved Sykehuset Vestfold

Sykehuset i Vestfold har etablert et døgnbehandlingstilbud til pasienter som ønsker medisinfri behandling for pasienter med psykoselidelser og alvorlig stemningslidelser.Tilbudet er opprettet på døgnseksjonene ved Nordre Vestfold DPS og Søndre Vestfold DPS.

.

Medisinfritt behandlingstilbud Vestre Viken

Fra 1. januar i år er fire døgnplasser ved Bærum DPS, en ved Kongsberg DPS og en døgnplass ved Psykiatrisk avdeling Lier prioritert til medikamentfri behandling av pasienter innen Vestre Vikens opptaksområde. https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/pillefritt-behandlingstilbud

Reportasje på erfaringskompetanse.no

.

Moenga DPS – medisinfri behandling Romerike, Akershus

Medisinfri behandling er et eget tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er blitt behandlet med medikamenter. Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet – uavhengig av diagnose og medisiner – vil kunne få tilbud om et medisinfritt behandlingsalternativ ved DPS Nedre Romerike Moenga døgn

Brosjyre Moenga, medisinfri behandling

Reportasje erfaringskompetanse.no

.

Behandling uten medisiner ved DPS Halden – Sarpsborg

Tilbudet om medisinfri behandling er særlig rettet mot pasienter med psykoselidelser eller bipolare lidelser, men vil også kunne tilbys pasienter med andre tilstander. Pasienter som ønsker en systematisk nedtrapping av medikamenter, kan også få hjelp her. Det nye tilbudet ligger i Haldenklinikken, hvor DPS Halden-Sarpsborg har sitt ordinære døgntilbud, men den medisinfrie behandlingen er et fylkesdekkende tilbud, så hit kan pasienter fra hele Østfold henvises. I utgangspunktet settes det av seks senger.

.

Egen medikamentfri avdeling ved Åsgård i Tromsø

Helse Nord har svart ut helseminister Bent Høies krav om å opprette et medikamentfritt behandlingstilbud til personer med psykisk lidelse- og rusproblematikk. Den nyopprettede sengeposten har seks plasser, og tar imot pasienter fra hele Nord-Norge.

Vegsund DPS – Medikamentfri avdeling   Ålesund

Personar med for eksempel kronisk depresjon og angst eller langvarige relasjonsproblem/personlegheitsproblematikk vil kunne få tilbod om eit medikamentfritt behandlingsalternativ ved DPS Vegsund på Sunnmøre.

Reportasje på erfaringskompetanse.no

.

Floenkollektivet i Helse Bergen

Artikkel om Floenkollektivet på NRK.no

Ytterst i havgapet nord for Bergen har rusmisbrukere gode sjanser for å bli rusfri, helt uten medisiner. Forskning viser oppsiktsvekkende resultater av behandlingen.

 

Friskstiftelsen i Elverum

Friskstiftelsen ble etablert av Oppfølgingsenheten Frisk høsten 2016. Friskstiftelsen er en institusjon innen spesialisthelse- tjenesten som behandler pasienter med angst, depresjon og PTSD-plager. Vårt tilbud er tilrettelagt for deg som er motivert for å arbeide med bred faglig tilnærming for å oppnå symptomlette, økt funksjonsnivå og bedret livs- kvalitet.

Henvisninger/søknader går via et helseforetak/ lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS). Hvis du ikke har en behandler der kan fastlegen din henvise deg dit.

.

Fekjær psykiatriske senter, Hedalen i Valdres 

Behandlingen er miljøterapi, aktivitet knyttet til arbeidet på gården og friluftsliv. Alle diagnoser.

De har avtale med Sykehuset Innlandet HF, men man kan også søke fra andre steder i landet via fritt behandlingsvalg. Søknad direkte til Fekjær med henvisning fra lege eller psykologspesialist.

 

Incita AS. Hurdalsjøen Recoverysenter, Hurdal 

Mer om Hurdalsjøen Recoverysenter i Psykologtidsskriftet

Recoverybasert behandling med miljøterapi, kosthold og aktivitet. Også for psykoselidelser.

Kan søkes fra hele landet via fritt behandlingsvalg.

 

.

Modum Bad i Vikersund

Behandling for angst, depresjon, traumer og spiseforstyrrelser.

Eies og drives av en ideell og diakonal stiftelse- Gordon Johnsens stiftelse. Modum Bad har avtale med Helse Sør-Øst, og er i tillegg godkjent som privat aktør i ordningen fritt behandlingsvalg. Lange ventelister.

.

Viken Senter i Bardu, Troms

Senter for psykiatri og sjelesorg. Tilbud til mennesker med angst, depresjon og samlivsproblemer. Gir også tilbud til familier der en eller flere har en psykisk lidelse. Kan søkes etter henvisning via fritt behandlingsvalg.